Veelgestelde vragen/FAQ

Mijn kind gaat naar de basisschool

Voordat een kind vier jaar wordt, wordt er een eindverslag geschreven. Dit wordt met de ouders besproken en na goedkeuring gaat dit verslag naar school. Er vindt op school een warme overdracht plaats. Het dossier gaat naar school, ouders tekenen hiervoor een toestemmingsformulier.

Mijn kind is ziek, mag het wel komen?

Indien kinderen ziek zijn, bepalen we op basis van onderstaande vragen of zij wel of niet de voorschool kunnen bezoeken:

  • Voelt het kind zich niet lekker?
  • Huilt het meer dan normaal?
  • Wil het niet eten of slapen?
  • Heeft het meer aandacht nodig dan wij het op dat moment kunnen geven?

Indien op bovenstaande vragen bevestigend wordt geantwoord, dan vinden wij het beter dat het kind thuis blijft of wordt opgehaald.

Bij koorts vragen wij u om uw kind thuis te houden of op te halen

Als wij vermoeden dat uw kind een infectieziekte heeft, kunnen wij u verzoeken om uw kind thuis te houden en naar de dokter te brengen. U bent verplicht het ons te melden als uw kind een besmettelijke ziekte heeft. Ook bij hoofdluis verzoeken wij u dit te melden bij onze leidsters om besmetting van andere kinderen te voorkomen/beperken.

Mijn kind is nog niet zindelijk, mag het dan wel komen?

Ja, geef in dat geval wel extra luiers en kleding mee.

Mijn kind is jarig, mag ik alles trakteren?

Wij verzoeken u geen zoetigheid te geven. Denk eens aan popcorn, rozijntjes en fruit. U kunt altijd tips aan onze leidsters vragen voor leuke, gezonde traktaties.

Mag ik mijn kind door iemand anders laten ophalen?

Als u uw kind door iemand anders laat ophalen, laat ons dit dan tijdig weten en stel deze persoon dan van te voren even voor aan de leidsters. Laat uw kind zoveel mogelijk door dezelfde persoon/personen ophalen.

Als u niet aan ons doorgeeft dat uw kind door iemand anders wordt opgehaald en door wie, geven wij het kind niet mee.

Ik ben te laat met ophalen, wat moet ik doen?

Mocht u een keer niet op tijd kunnen komen, door bijvoorbeeld een doktersbezoek, dan kunt u van tevoren hierover wat afspreken met de leidster. Dan kan telefonisch of persoonlijk. Zorg dat onze leidsters over de juiste telefoonnummers beschikken van degene(n)die uw kind ophaalt. Indien uw kind te laat wordt opgehaald en de ouders of andere contactpersonen niet bereikbaar zijn, zijn wij genoodzaakt contact op te nemen met de politie.

Mijn kind gebruikt medicijnen

We vragen de ouder(s) het formulier ‘toediening medicijnen ’in te vullen en te tekenen. Deze kunt u vragen aan de groepsleiding.

(Als een kind (nog) medicijnen gebruikt als het naar de peuteropvang gaat, verwijzen we naar het protocol ‘Toediening geneesmiddelen’. Voor de gezondheid van het kind is het van belang dat we zorgvuldig omgaan met het toedienen van medicijnen. )

Mijn kind heeft extra zorg of begeleiding nodig. Kan het dan komen?

Plaatsing van bijzondere kinderen kent vaak twee routes:

  • Bij inschrijving is al bekend dat het kind specifieke zorg nodig heeft.

Of

  • Na plaatsing blijkt dat het kind specifieke zorg nodig heeft.

Bij route 1:

Weging van acceptie: Is problematiek dusdanig dat het binnen de groep te hanteren is dan acceptie.

Legt problematiek een te grote druk op de groep, pedagogisch medewerker dan volgt weigering.

Bij route 2:

Wanneer na plaatsing blijkt dat een kind specifieke zorg nodig heeft, wordt het gedrag geobserveerd en besproken met de ouders. Bij sommige kinderen is het na een week al duidelijk, bij andere kinderen kan het langer duren. Hebben wij betrouwbare observaties dan volgt er een gesprek met de ouders.

Met de ouders wordt besproken wat de te volgen stappen zijn.

Dit kan zijn: doorverwijzing naar IVH, Mee, huisarts

Mocht de problematiek dusdanig zijn dat het een te grote druk legt op de groep of de medewerkers dan zien we ons genoodzaakt om een kind te weigeren

Wat gebeurt er bij vermoeden van mishandeling/misbruik?

Er volgt intern overleg tussen de pedagogisch medewerkers, de manager peuteropvang en de aandachtsfunctionaris. Daarna zal er gehandeld worden volgens de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.