Buitenschoolse Opvang BSO (4-12 jaar)

We maken verschil in het leven van kinderen, doordat ze zich zichzelf kunnen zijn
en zich verbinden met de samenleving Dit doen we door ontwikkelkansen te bieden aan kinderen. Onze BSO is op die manier van betekenis voor de ander. Wij geloven in de kracht van kinderen als de basis voor de toekomst. Kinderen zijn de  toekomst.

Omschrijving van de locatie
Kind Centrum Zuidwal is gelegen in het centrum van Den Haag en is gevestigd in de basisschool Zuidwal. Onze locatie heeft per augustus 2017 1 BSO groep. Vanaf januari 2022 hebben we plek voor 22 kindplaatsen.

De buitenruimte
Voor onze BSO hebben wij een buitenruimte, die wij samen in gebruik hebben met de basisschool en Voorschool groepen, waar we vaak met de kinderen te vinden te zijn. Ons streven is om elke dag minimaal eenmaal met de kinderen een frisse neus te halen.
Naast ruimte om te fietsen en steppen, kunnen de kinderen voetballen op het plein.

De opvang/openingstijden
De opvang van Kindcentrum Zuidwal is geopend op:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 – 18.30
Woensdag van 12.00 – 18.30
In de vakanties en margedagen en studiedagen is de opvang geopend van: 8.15 -18.30

Extra opvangdagen/ruilen
Ruilen of een extra dag inkopen kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat (Max 22 kinderen).
Het ruilen is overigens een service en geen recht. Feestdagen kunnen niet geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop de opvang, conform de CAO, gesloten is (bijvoorbeeld Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, 2e Pinksterdag, Kerstmis en (1x per 5 jaar) Bevrijdingsdag). U vraagt maximaal één maand voor de gewenste ruildatum aan de groepsleiding of u kunt ruilen. U krijgt zo snel mogelijk doch uiterlijk één week voor de gewenste ruildatum, van de groepsleiding te horen of het ruilen wel of niet mogelijk is. Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruil dag aan een andere ouder zal worden aangeboden.

Privacy
Om de persoonlijke levenssfeer van ouders en kinderen die gebruik maken van diensten van onze BSO te beschermen, gaan de medewerkers van stichting de Talenten”klup” zorgvuldig om met de gegevens van u en uw kind”. Wij moeten ons houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Medewerkers van de BSO gaan vertrouwelijk om met de informatie die ouders gevraagd en ongevraagd verstrekken over henzelf en hun kind. Dat betekent o.a. dat zij geen informatie verstrekken aan anderen dan de direct betrokken medewerkers van onze BSO (bijvoorbeeld leidinggevende, kwaliteitsmedewerker, directeur) zonder hiervan ouders, verzorgers op de hoogte te brengen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en bewaren privacygevoelige informatie in een afgesloten kast.

GGD Inspectierapport
Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht – kindratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten. De toezichthouder van de GGD controleert of bedrijven voldoen aan de eisen. De meest recente inspectierapporten zijn hier te raadplegen.

Meldcode
De BSO hanteert het op landelijk niveau ontwikkelde model Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor kindercentra, waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Iedereen die beroepsmatig met kinderen en gezinnen werkt is sinds 2013 door de overheid verplicht om met een meldcode te werken. Aandacht voor kindermishandeling is belangrijk, de kinderen brengen veel tijd door op onze kindercentra en in geval van mishandeling dient er signalering plaats te vinden. De Meldcode geeft richtlijnen hoe te handelen. Onze aandacht functionarissen zijn deskundig op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kunnen collega’s de ouders bij hulpvragen ondersteunen.

Oudercommissie
De OC heeft een adviserende rol en is spreekbuis voor alle ouders van het kindercentrum. Ook helpt en organiseert de OC mee met feestjes op de BSO en met de Dag van de Leidster zetten zij de medewerkers in het zonnetje. Als ouder kunt u een vergadering een keer bijwonen. Minimaal 3 keer per jaar heeft de locatiemanager overleg met de oudercommissie. Tussendoor vergadert de oudercommissie onderling als zij dat nodig achten.

Klachtenprocedure
Alle medewerkers doen hun uiterste best in het werken met de kinderen en in het contact
met de ouders. Desondanks kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent, niet tevreden bent over een medewerkster of andere zaken.
Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u dat persoonlijk aan ons door te geven zodat we
samen naar een geschikte oplossing kunnen zoeken.

Bent u hierna nog niet tevreden dan kunt u formeel een klacht indienen bij de manager
Samira el Hamdi te bereiken op emailadres Sam.elhamdi@talentenklup.nl die met u zal
bekijken op welke wijze deze klacht opgelost kan worden. U krijgt binnen twee weken
reactie, dit kan schriftelijk of mondeling zijn.
Elk incident zal worden besproken binnen de organisatie en daar waar nodig zal er actie op
volgen zodat herhaling zo veel mogelijk voorkomen kan worden. Protocollen zullen eventueel
worden aangepast. De klager wordt over aanpassingen in protocollen geïnformeerd.
Iedere klacht wordt met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Na het indienen van
uw klacht wordt er in elk geval contact met u opgenomen.
Indien u, ondanks al deze mogelijkheden toch nog niet tevreden bent met de afwikkeling van
uw klacht, kunt u deze voorleggen aan de directie van stichting Jeugdwerk
rutger.wijnands@jeugdwerk.nl

Indien u, ondanks al deze mogelijkheden toch nog niet tevreden bent met de afwikkeling van
uw klacht, kunt u deze voorleggen aan de Geschillen Commissie Kinderopvang.
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
bezoekadres
Bordewijklaan 46, Den Haag
T 070 – 310 53 10
F 070 – 365 88 14